Uboczne Produkty Spalania (UPS) są to substancje mineralne powstające w wyniku spalania m. in. węgla kamiennego i biomasy w elektrowni. Od 01.01.2015 roku ELPOLOGISTYKA świadczy usługę zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania w Enea Elektrownia Połaniec. W 2015 r. świadczyliśmy usługę odbioru i zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania w TAURON Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III. UPS pochodzące z elektrowni znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle materiałów budowlanych, budownictwie oraz w coraz większym stopniu w drogownictwie. Nasze produkty można również wykorzystywać w procesie rekultywacji terenów zdegradowanych.

 

Uboczne Produkty Spalania:

 • Popiół lotny
 • Mieszanina popiołowo – żużlowa
 • Mikrosfera
 • Gips
 • Popioły denne ( z kotła fluidalnego „Zielony Blok”)

Produkty:

 • Popiół lotny do betonu CE
 • Ellmix
 • Ellmix 2 (U)
 • Ellmix R
 • Ellmix Zima
 • Ellmas

 

Obsługa odpopielania i odżużlania
Składowisko Pióry