Popiół lotny ze spalania biomasy o kodzie odpadu 10 01 01 powstaje w procesie spalania samej biomasy, bez udziału pyłu węglowego w kotle fluidalnym. Biomasa, która wykorzystywana jest w energetyce to głównie rośliny energetyczne, uboczne produkty z rolnictwa oraz z przemysłu drzewnego, często przetwarzane do postaci peletu lub brykietu. Proces spalania w kotle fluidalnym „Zielonego Bloku” zaprojektowany jest dla spalania 80 % zrębki drzewnej oraz 20 % biomasy Agro. Powstały popiół lotny jest źródłem wielu składników pokarmowych dla roślin, mikro i makroelementów.

 

Popiół pochodzący ze spalania biomasy, może mieć zastosowanie:

  • w technologiach górniczych,
  • robotach ziemnych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
  • do produkcji ceramiki
  • w rolnictwie, jako nawóz

Obecnie firma Elpologistyka Sp. z o.o. prowadzi prace naukowo-badawcze nad możliwością zastosowania popiołu lotnego z „Zielonego Bloku” na cele rolnicze, głównie jako materiał nawozowy oraz ulepszający gleby.

 

Karta Produktu