Zakres działalności:

  • zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania: popiołu lotnego, mieszaniny popiołowo-żużlowej, gipsu, mikrosfery.
  • obsługa odpopielania i odżużlania kołów energetycznych, składowisk żużla, popiołu i gipsu.
  • przeprowadzanie badań laboratoryjnych: popiołu lotnego, cementu, kruszyw, gruntów, reagipsu oraz nawozów.
  • zakup pozostałości drzewnych (tartacznych);
  • zakup i obrót biomasą m. in. zrębki drzewnej grubej oraz drobnej (trociny) w obrocie krajowym i zagranicznym, pelet i brykiet ze słomy, pelet z łuski słonecznika;
  • usługi transportowe, krajowy i zagraniczny transport drogowy osób i towarów;
  • zarządzanie flotą samochodową;
  • świadczenie usług remontowych oraz wynajem sprzętu budowlano-montażowego;
  • usługi magazynowe;
  • działalność handlowa w zakresie obrotu paliwami, addytywami (piasek, siarka), złomem;

 

ELPOLOGISTYKA” Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 01.02.2003 roku. Powstała w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji Elektrowni im. T. Kościuszki (obecna nazwa to Enea Elektrownia Połaniec) z połączenia wydzielonych obszarów Wydziału Sprzętu i Transportu oraz Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej. Od 2011 roku stuprocentowym udziałowcem Spółki jest „Eko-Biomasa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako samodzielny podmiot gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność w dniu 01.02.2003 roku. Od 01.01.2015 roku świadczy usługę odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych, obsługę składowisk żużla, popiołu i gipsu oraz zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania w Enea Elektrownia Połaniec (popiół lotny, mpż, gips, mikrosfera). W 2015 r. spółka prowadziła odbiór i zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania w Tauron Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III.

„ELPOLOGISTYKA” Sp. z o.o., Zawada 26, 28–230 Połaniec jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydzial KRS pod numerem 0000144293, z kapitałem zakładowym 689 000,00 PLN, reprezentowana przez Zarząd w składzie:

Mariusz Dudek – Prezes Zarządu.

Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Nowy Korczyn
Numer Rachunku: 30849300040130024074100003

NIP: 866 -16 – 01- 462; REGON: 292698712