Kruszywo ELLMIX jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, powstałym na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej, otrzymanym  procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego.

Kruszywo ELLMIX otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu budowlanego jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg. Tym samym, ELLMIX spełnia wymagania aprobaty technicznej nr IBDiM Nr AT/2015-02-3119 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Posiada postać materiału drobnoziarnistego. Ze względu na wskaźnik nośności wyróżniamy dwie odmiany:

 • Kruszywo ELLMIX odmiana 1 – nośność powyżej 10 %
 • Kruszywo ELLMIX odmiana U – nośność powyżej 35 %

ELLMIX charakteryzuje się uziarnieniem odpowiadającym głównie frakcji piaskowo-żwirowej.

 1. Przeznaczenie

Kruszywo ELLMIX stosuje się w inżynierii komunikacyjnej wg aprobaty technicznej nr IBDIM Nr AT/2015-02-3119 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie:

Odmiana 1

  • Do nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
  • Do robót ziemnych wg PN-S-02205, do dolnych i górnych warstw nasypów
  • Do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych wg WT-4 2010
  • Do podbudowy  pomocniczej wg PN-S-96023 oraz do ulepszonego podłoża nawierzchni wg WT-5 2010
  • Do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe
  • Do warstw pomocniczych: mrozoochronnej, wzmacniającej wg WT-4 2010 lub „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”

Odmiana ulepszona U

 • Do nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, jako kruszywo odziarniające lub podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR3
 • Do robót ziemnych wg PN-S-02205, w tym dolnych i górnych warstw nasypów
 • Do warstw mrozoochronnej i wzmacniającej wg WT-4 2010 lub „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • Do warstwy dolnej podbudowy pomocniczej  wg WT-4 2010 w technologii stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102
 • Do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe
 • Do podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Produkt dostępny jest w naszym zakładzie w Połańcu oraz  oddziale firmy w Jaworznie.

 

Karta produktu

Rozszerzona Aprobata Techniczna Kruszywo ELLMIX

Opinia techniczno-chemiczna kruszywa ELLMIX

Raport z badań kruszywa ELLMIX – Laboratorium Inżynierii Lądowej „Labotest”