Kruszywo wypełniające ELLMAS, powstaje w procesie odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Kruszywo ELLMAS otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu budowlanego jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg. Tym samym, ELLMAS spełnia wymagania aprobaty technicznej nr IBDiM Nr AT/2015-02-3120 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Przeznaczenie:

ELLMAS stosuje się w inżynierii komunikacyjnej jako dodatek do mieszanin kruszyw, gruntów i spoiw, ulepszający, korygujący uziarnienie i poprawiający właściwości mieszanin mineralnych.

Zastosowanie kruszywa do:

  • warstw nasypów, wg wymagań PN-S-02205, w ilości do 35 , dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
  • warstw pomocniczych, wg wymagań WT-4 2010 lub PN-S-06102, w technologii stabilizacji mechanicznej jako składnik odziarniający mieszaniny mineralną we frakcjach drobnych, w ilości do 7 % dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
  • podbudowy pomocniczej wg wymagań WT-5 2010 lub wymagań norm na mieszaniny z kruszyw lub gruntów stabilizowanych spoiwami (cement, wapno budowlane, popioły lotne, popioły lub żużle paleniskowe), w ilości 10 % w stosunku do ilości spoiwa, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
  • ulepszonego podłoża wg wymagań WT-5 2010 lub wg wymagań norm na mieszaniny z kruszyw lub gruntów stabilizowanych spoiwami (cement, wapno budowlane, popioły lotne, popioły lub żużle paleniskowe), w ilości 10 % w stosunku do ilości spoiwa , dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

Karta produktu

Aprobata Techniczna kruszywo ELLMAS